Der berühmte Gast

Wo sunst de Vader öfter kam,
da scrievt de Kinner nu ehr Nam.
Doc wer ok kummt un geiht un scrift,
den scönste Punkt in Holstein blift;
Un wenn de besten Nam verswunn,
he ward doc söct un wedder funn.